Ouderschapsplan opstellen met een narcist in Nederland, hoe doe je dat als de narcist niet meewerkt en zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?

Ouderschapsplan opstellen met een narcist in Nederland, hoe doe je dat als de narcist niet meewerkt of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?

Ouderschapsplan opstellen met een narcist in Nederland, hoe doe je dat als de narcist niet meewerkt en zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?

 

Mediator

Narcisten werken niet mee en liggen dwars. Het opstellen van een ouderschapsplan met een narcist lukt vrijwel nooit en maakt het drama rondom een scheiding compleet.

Wettelijk gezien moet er dan een mediator aan te pas komen. Helaas is de gang naar een mediator een enorme krenking voor de narcist en zal het uitlopen op een enorme teleurstelling, zonder dat er iets op papier staat of afspraken zijn vastgelegd over de gezamenlijke ouderlijke zorg. Met als resultaat: de narcist weigert iedere medewerking, weigert contact met je op te nemen en ligt volkomen dwars.

Dan moet er een rechter aan te pas komen om te bepalen hoe het ouderschapsplan er uit moet komen te zien.

Hiervoor heb je een advocaat nodig.

En voordat je enorm schrikt om de gang naar de rechter te moeten maken om aan hem, of haar, te vragen een ouderschapsplan op te stellen: het heeft enkele grote voordelen die voor jou en de kinderen wel eens bijzonder gunstig kunnen uitpakken!

In het nieuwste versie van het ebook: Scheiden van een narcist, hoe doe ik dat, legt een scheidingsadvocaat uit hoe je de narcist kunt ontmaskeren dankzij mediation.

Mag een kind zelf bepalen bij welke ouder hij of zij het liefst woont?

Nee, in principe niet. Maar! Aangezien de rechter aan zet is en hij, of zij, degene is die het ouderschapsplan gaat opstellen, staat de rechter open voor de mening van het kind!

Sterker nog: als het kind met vragen zit, mag het kind een afspraak maken met de rechter.

Lees ook: Kind en narcisme, hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?

Is je kind ouder dan 12 jaar?

Als de rechter degene is die jullie ouderschapsplan gaat opstellen, dan heeft het kind van 12 jaar en ouder het recht om diens mening te geven over het ouderschapsplan! Dit heet “hoorrecht.”

De rechter is vervolgens verplicht om in het ouderschapsplan te vermelden dat hij, of zij, rekening houdt met de mening van het kind en legt hierin ook uit waarom.

Lees ook: Rechten van een kind tijdens een scheiding en vechtscheiding.

Is je kind jonger dan 12 jaar?

Ook dan mag dit kind diens mening geven over het ouderschapsplan en doet dat door de rechter een brief te schrijven. Ook is het mogelijk dat de rechter zelf besluit dat het nodig is dat het kind langskomt voor een gesprek. 

De kinderen zijn het oneens met het ouderschapsplan

Stel, jullie zijn een ouderschapsplan overeengekomen, met of zonder tussenkomst van een rechter, maar de kinderen zijn het er absoluut niet mee eens.

Wat dan?

Dan kunnen de kinderen, ongeacht hun leeftijd, een brief sturen naar de rechter. Naar aanleiding van de brief van het kind besluit de rechter een rechtszaak te starten, of niet. Mocht de rechter besluiten tot een rechtszaak naar aanleiding van de brief van het kind, dan kan het kind (gratis) hulp krijgen van een bijzonder curator. 

Lees ook: Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.

De kinderen hebben een conflict met de narcistische ouder

Deze bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind, zowel tijdens de rechtszaak als daarbuiten. Ideaal voor kinderen wiens ouders uit elkaar gaan, gaan scheiden of voor die kinderen die het niet eens zijn met het ouderschapsplan.

Het is de rechter die deze bijzondere curator benoemd en toewijst aan het kind.

Het kind kan zelf een verzoek indienen bij de rechter en heeft daar geen advocaat voor nodig.

Nuttige link:

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bijzondere-curator

Kinderadvocaat

Sinds twee a drie jaar bestaat er een kinderadvocaat: een advocaat speciaal voor kinderen onder de 18 jaar. Iedere kind heeft het recht om diens stem te laten horen. Zeer nuttig voor ieder kind die een eigen advocaat nodig heeft en opkomt voor de belangen van het kind.

Nuttige links:

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4147306/tegenover-papa-en-mama-de-rechtszaal-speciale-kinderadvocaat-bij-scheiding

http://hetkinderrechtkantoor.nl/

Ex houdt zich niet aan de gemaakte afspraken van het ouderschapsplan

Het zal geen verrassing zijn dat narcistische ouders zich amper aan de gemaakte afspraken binnen het ouderschapsplan houden en zich met allerlei smoesjes indekken.

Officieel wordt er aangeraden een gesprek aan te gaan met de ex, maar we weten allemaal dat een afspraak maken met een narcistische ex (nex) onbegonnen werk is.

Wat dan te doen?

Een familierecht advocaat inschakelen en als de ex het te bont maakt moet de advocaat het probleem voorleggen aan de rechter. Meestal komt er een kort geding.

Een kort geding gaat om een versnelde procedure om snel een voorlopige beslissing van de rechter te krijgen. Hierbij kan aan de rechter gevraagd worden tot een dwangsomregeling: iedere keer dat de ex diens afspraken niet nakomt, moet ex een bepaald geldbedrag aan je overmaken.

Ook narcisten zullen inbinden door de dreiging van een dwangsom.

Lees ook: Kind van een narcistische ouder

Focus op de narcist

Iedereen die ooit met een narcist te maken heeft gehad, vertelt me hetzelfde: al die tijd samen met hun narcist, lag hun focus op de narcist. Al hun aandacht, al hun energie en al hun tijd besteedde ze massaal aan de narcist i.p.v. op henzelf.

Tijdens het opstellen van een ouderschapsplan gebeurt begrijpelijkerwijs hetzelfde: je focus blijft op de narcist liggen:

  • Wat gaat mijn (ex) narcist doen?
  • Waarom reageert mijn (ex) narcist niet?
  • Waarom werkt mijn (ex) narcist niet mee aan het opstellen van een ouderschapsplan?
  • Waarom zegt mijn (ex) narcist zus of waarom zegt hij, of zij, zo?
  • Mijn (ex) narcist zal nooit instemmen wat ik wil in een ouderschapsplan.
  • Mijn (ex) narcist negeert mij en spreekt uitsluitend rechtsstreeks tot de kinderen.

Doordat je aandacht en je focus op de narcist blijft liggen en jij je bezorgt afvraagt of het ouderschasplan afkomt (en de narcist zorgt er wel voor dat je aandacht en je focus op de narcist blijft houden!) besef je soms niet altijd dat jij en de kinderen rechten hebben, ondanks dat de narcist vanzelfsprekend gaat beweren dat jullie dat niet hebben.

Jullie hebben het recht om een eind te maken aan het onmogelijke gedrag van de narcist om alle afspraken te dwarsbomen, die nodig zijn om een ouderschapsplan op te stellen, door naar de rechter te stappen. Dit is de enige manier om de narcist te stoppen met diens onmogelijke gedrag.

Wat is het beste voor jou en de kinderen dat er in het ouderschapsplan komt te staan?

Mijn vraag aan jou is: wat wil jij in het ouderschapsplan zetten? Wat wil jij in het ouderschapsplan zetten ten behoeve van de kinderen en in het belang is van de kinderen? Wat is het beste voor jou en de kinderen dat er in het ouderschapsplan moet komen te staan? Richt je daarop en maak voor jezelf een ouderschapsplan op met het welzijn van de kinderen in je achterhoofd. Op deze manier kan niemand je ooit beschuldigen dat je nooit een ouderschapsplan hebt opgesteld.

Rechters vinden dit o zo belangrijk: wat is in het belang van de kinderen?

 

Heb je meerdere keren contact opgezocht met je narcistische ex om afspraken te maken over het ouderschapsplan zonder succes?

Leg deze contacten vast en geef ze door aan je advocaat als bewijs dat niet jij degene bent geweest die dwars heeft gelegen.

Ouderlijk gezag: artikel 247

Ook kan het nuttig voor jezelf zijn als extra informatie wat “ouderlijk gezag” eigenlijk inhoudt.  Wettelijk gezien bedoel ik dan.

 Artikel 247

1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

3. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

4. Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, na het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, of na het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

5. Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, of het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang de desbetreffende belemmeringen bestaan.

En ik voeg nog twee andere artikelen uit het burgerlijk wetboek bij:

Artikel 251

1 Gedurende hun huwelijk oefenen ouders gezag gezamenlijk uit.

2 Na ontbinding huwelijk anders dan door dood, na scheiding tafel, bed blijven ouders gezamenlijk gezag hebben, dit gezag gezamenlijk uitoefenen, tenzij rechter op verzoek van de ouders of een van hen in het belang van het kind bepaalt dat het gezag over een kind of de kinderen aan een van hen alleen toekomt.

3 De beslissing op grond van het tweede lid wordt gegeven bij de beschikking houdende scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of bij latere beschikking. Totdat het gezag van één van beide ouders aanvangt, komt dit toe aan degene die ook tijdens het geding het gezag uitoefende, zulks met dezelfde bevoegdheden en onder dezelfde verplichtingen als deze toen had.

4 Indien een beslissing op grond van het tweede lid niet alle kinderen der echtgenoten betrof, vult de rechtbank haar aan op verzoek van een der ouders, van de raad voor de kinderbescherming of ambtshalve.

Artikel 251a

1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind 2. De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven bij de beschikking houdende scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of bij latere beschikking.

3. Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle kinderen der echtgenoten betrof, vult de rechtbank haar aan op verzoek van een van de ouders, van de raad voor de kinderbescherming of ambtshalve.

4. De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

( bron: burgerlijk wetboek.)

Extra tip: Lees het waardevolle boekje: “Het narcistisch Machtsspel – Methodiek Neutraal ouderschap ter preventie Vechtscheiding, Kindermishandeling, Partnergeweld, Ouderverstoting, geschreven door Joke de Jong. Het boekje omschrijft hoe de professioneel tijdens complexe scheidingen en vechtscheidingen door een eenzijdige benadering de complexe scheiding, vechtscheiding, kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstoting in stand houdt.

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl . Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle blogs van de HSP en de NARCIST website en naar alle boeken van Fleur Irene, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSPers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Sinds 31 mei 2024 is de webshop opgeheven en zijn alle gratis en betaalde e-books niet langer verkrijgbaar op deze site. Enkele e-books zijn getransformeerd tot boeken (paperback) en verkrijgbaar via Amazon. De rest volgt in de loop van dit jaar. Via de pagina: boeken Fleur Irene is te zien welke boeken al uitgegeven zijn via Amazon. Bovenstaand artikel wordt verwezen naar een e-book dat inmiddels een boek is geworden:

Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “De verborgen wonden van narcistisch emotioneel misbruik” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Maak jezelf sterk en krachtig na uitputting door narcisme” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Herken de narcist! Herken de werkwijze van het narcisme van een narcist” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Heb je PTSS door narcisme en narcistische trauma? Ben je op zoek naar een online heling en herstelprogramma dat geschikt is voor HSP? Met cognitieve en somatische technieken zoals EMDR en positieve psychologie, kun je je narcistisch trauma op zenuwstelsel niveau helen en een leven vol liefde en vreugde krijgen.

Trauma coach worden met specialisatie: narcistisch misbruik zodat je slachtoffers van narcisme met trauma kunt gaan helpen? Met wereldwijde erkende CMI kwalificatie en certificering, uniek in de wereld!

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle blogs en nieuwsbrieven van de HSP en de NARCIST website en in alle boeken van Fleur Irene, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke Hsp’ers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Wie is Fleur Irene? Fleur Irene HSP versus Narcisme: over mij.

Please follow and like us:
Je bekijkt nu Ouderschapsplan opstellen met een narcist in Nederland, hoe doe je dat als de narcist niet meewerkt en zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?
Ouderschapsplan opstellen met een narcist in Nederland, hoe doe je dat als de narcist niet meewerkt of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?